Ankara Valiliği
http://www.ankara.gov.tr
Ankara Valiliği İl Defterdarlığı Kamu Hizmet Standartları

    
   

 

    
   

  

             

 

ANKARA İL DEFTERDARLIĞI  HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

   S.NO.

HİZMETİN ADI

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

İLK MÜRACAAT YERİ

HİZMETİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi

1- Konusuna göre;
a) İlgili idarenin yazısı
b) Mahkeme kararı
c) İdari para cezası karar tutanağı
d) Ecrimisil İhbarnamesi
e) İlgilinin Beyanı (1 BELGE)                                                 

Bütçe Gelirleri Servisi

15 DAKİKA

2

Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler

1- Alındı belgesi
2- İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
3- İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi
     (4 BELGE)

İdari ve Mali İşler Servisi

1 SAAT

3

Teminat Alınması

1- İhaleyi yapan Kurumun Yazısı
2- Teminat olarak kabul edilecek değerler
     (2 BELGE)

Emanetler Servisi

15 DAKİKA

4

Geçici Teminat İadesi

1- İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı
2- Alındı Belgesi
3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
     (4 BELGE)

Emanetler Servisi

20 DAKİKA

5

Kesin Teminat İadesi

1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı
2- Alındı belgesi
3- SGK İlişiksizlik belgesi
4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
    (6 BELGE)

Emanetler Servisi

20 DAKİKA

6

Adli Teminat İşlemleri

1- Tahsilinde; Mahkeme Kararı
2- İadesinde;
    a)Mahkeme Kararı
    b)Alındı aslı          
    c)Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
       (2 BELGE)

Emanetler Servisi

15 DAKİKA

7

Emanet iade işlemleri

1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe
2- Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)
3- Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi
    (4 BELGE)

Emanetler Servisi

30 DAKİKA

8

Vize Pulu Satışı

1- Yetkili Seyahat acentasının talep yazısı (talepname)
    (1 BELGE)

Vezne Servisi

15 DAKİKA

9

Gümrük Kanunu Uyarınca Alınan Nakit Teminat ve Gümrük Vergisi İadeleri

1- Gümrük idaresince düzenlenen iadeye ilişkin düzeltme ve iade belgesi                                                                                  
2- Alındı belgesi aslı ( Alındı belgesinin aslı kaybedilmişse, alındı aslının kaybedildiğine ilişkin dilekçe ve gerekli hallerde gazete ilanı)                              
3- Vekil ise noter tasdikli vekaletname                                                                  
4- Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi                                             
5- Bankadan yapılacak ödemlerde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
    (5 BELGE)

Muhasebe Servisi

1 SAAT

10

Kaybedilen alındı belgeleri için tastikli suret verilmesi

1- Dilekçe
2- Gerekli hallerde gazete ilanı
     (2 BELGE)

Vezne Servisi

1 SAAT

11

Trampa İşlemleri

1- Talep dilekçesi
2- Taşınmaz için yatırılacak Geçici Teminat Bedeli makbuzu
3- Nüfus Cüzdanı örneği
4- Tüzel kişi ise temsile yetkili olduğuna dair belge
5- Tüzel kişi ise imza sirküleri
6- Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi
     (6 BELGE)

Evrak Servisi

5 ay

 İlk Müracaat Yeri: ANKARA DEFTERDARLIĞI İkinci Müracaat Yeri: ANKARA DEFTERDARLIĞI
 İsim: Birim Müdürü İsim: Hidayet ALTINBAŞ
 Unvan: Unvan: Defterdar
 Adres: Ankara Defterdarlığı    Adres: Ankara Defterdarlığı   
 Telefon: 311 23 17   Telefon: 311 23 17  
 Faks: 312 59 74   Faks: 312 59 74   
 e-Posta  e-Posta 
 

 Tarih  : 04.03.2015 06:16:13      Okunma Sayısı : 23189
Adres : http://www.ankara.gov.tr/SayfaYazdir.asp?ID=1122