ANA SAYFA VALİLİK GENELGELER YATIRIMLARIMIZ İLÇELERİMİZ BAĞLANTILAR İLETİŞİM
 
Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları
 


 
    
   

  

    
   

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

             

SIRA NO

HİZMETİ SUNAN ŞUBE ADI

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Eczacılık ŞubesiEczane Açılış İşlemleri1)Matbu form
2) Diploma örneği
3) Eczacının sanatını yapmasına mani iyileşmez bir hastalığının bulunmadığı ve sanatını yapmasına mani olacak derecede iki gözü rüyetten mahrum olmadığına dair sağlık raporu.
4) 2 Adet vesikalık fotoğraf
5) Bölge Eczacı Odasından alınan “Muvazaa Değerlendirme Raporu”
6) Ruhsat harç makbuzu
7)  A4 Kâğıdına çizilmiş oda ve müdürlükçe onaylanmış 1 adet kroki-vaziyet planı.

5 İş Günü

2

Eczacılık ŞubesiŞikâyet DeğerlendirmeBimer, Sabim, yazılı dilekçe, elektronik posta ya da telefon yolu ile ulaşan şikâyet

7 İş Günü

3

Çevre SağlığıŞubesiKaynak suyu tesis ve işletme izni1) Başvuru formu,
2) Yetkili kurum, kuruluş, mimar veya mühendislerce belirtilen ölçeklerde hazırlanmış;a. 1/100 - 1/1000 ölçekli koruma bölgesi plan koteleri,b. 1/20 - 1/50 ölçekli kaptaj projesi,c. 1/200 -1/2000 ölçekli isale plan ve profili,ç. 1/20 - 1/50 ölçekli fosseptik projesi ve açıklama raporu,d. 1/50-1/100 ölçekli depo projesi,e. 1/50-1/500 ölçekli imlahane projesi,f. Makine yerleşimi ile iş akımını gösterir şema ve açıklama raporu,g. Sosyal tesislerin 1/50-1/500 ölçekli projesi,ğ. İşletmenin genel vaziyet planı,
3) Yönetmelik Ek-1 de yer alan tüm parametrelere ait analiz raporu,
4) İller Bankası, MTA, DSİ veya yetkili jeoloji mühendislerince hazırlanmış Hidrojeolojik inceleme raporu,
5) Suyun bulunduğu arazinin tapu örneği veya noter onaylı kiralama belgesi
6) Teknik usullerle yer altından çıkarılan ve çıkış noktası kuyu olan içme sularında DSİ’den alınacak “İçme Amaçlı Yer altı Suyu Kullanım Belgesi”,
7) Teknik usullerle yer altından çıkarılan içme sularının İl Özel İdaresinden kiralandığına dair sözleşme,
8) İsale hattında kullanılacak malzemelere ait bilgi ve belgeler,
9) Mevzuatın Öngördüğü Ücretin Tahsil Edildiğine Dair Makbuz,

7 İş Günü

4 

Çevre SağlığıŞubesiDoğal Mineralli Sular İçin tesis ve işletme İzni1)  Başvuru formu,
2)  Yetkili kurum, kuruluş, mimar veya mühendislerce belirtilen ölçeklerde hazırlanmış;a. 1/500 ölçekli kaynak suyu plan koteleri,b. 1/20-1/50 ölçekli kaptaj projesi,c. 1/200-1/2000 ölçekli isale plan ve profili,d. 1/20 - 1/50 ölçekli fosseptik projesi ve açıklama raporu,e. 1/50-1/100 ölçekli depo projesi,f. 1/50-1/500 ölçekli imlahane projesi,g. Makine yerleşimi ile iş akımını gösterir şema ve açıklama raporu,h. Sosyal tesislerin 1/50-1/500 ölçekli projesi,ı.  Genel Vaziyet Planı,
3) Bilimsel Değerlendirme Komisyonu Raporu ve Bakanlık onayı,
4) Yönetmelik Madde-6 ve 7’de yer alan parametrelere ait analiz raporları,
5) İller Bankası, MTA, DSİ veya yetkili jeoloji mühendislerince hazırlanmış Hidrojeolojik inceleme raporu,
6) Suyun bulunduğu arazinin tapu örneği veya noter onaylı kiralama belgesi,
7) Mineralli suyun İl Özel İdaresinden alınmış işletme ruhsatının onaylanmış örneği (işletme izni aşamasında),
8) Mevzuatın Öngördüğü Ücretin Tahsil Edildiğine Dair Makbuz,

   7 İş Günü

5 

Çevre SağlığıŞubesiKaplıca tesisi işletme izni verilmesi1) Başvuru formu,
2) Kaplıca tesisine ait doğal tedavi unsurunun analiz raporu (Ek-2),
3) Tıbbi değerlendirme kurulu raporu (Ek-5),
4) İller Bankası, MTA, DSİ veya yetkili jeoloji mühendislerince hazırlanmış Hidrojeolojik inceleme raporu,
5) Yetkili kurum, kuruluş, mimar veya mühendislerce belirtilen ölçeklerde hazırlanmış;      a. Kaynak merkez olmak üzere yarıçapı en az 500 metrelik bir daire dahilindeki çevresinin 1/200 ve 1/25000 ölçekli haritası,     b. 1/50 ölçekli tedavi bölümleri projeleri,     c. Projelendirilen tesislerin uygun ölçekli imar planı veya ilgili imarın uygun görüşü,
6) Tesisin kurulacağı alanın tapu örneği, tahsis belgesi veya kira kontratı,
7) Tedavi Amaçlı Kullanım Yerleri Analiz Raporu,
8) Mesul müdür sözleşmesi,
9 Bulundurulması gereken zorunlu sağlık personelin sözleşmesi ve sağlık müdürlüğünce onaylı diploması,
10) İçme ve kullanma suyunun ne şekilde temin edildiğinin belgesi,
11) Atık suların ne şekilde bertaraf edildiğinin belgelendirilmesi,

7 İş Günü

6 

Çevre SağlığıŞubesiHalk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi (Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi)1) Başvuru formu,
2) İl Özel İdaresi, ilgili belediye veya ilgili OSB Müdürlüğünce düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği, 
3) Mesûl müdür sözleşmesi ve Bakanlıkça belirlenen eğitime katıldığına dair sertifika,
4) Mesûl müdüre ait diplomanın örneği veya geçici mezuniyet belgesinin örneği,
5) Ekip sorumlusuna ait sözleşme ve diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin örneği,
6) Uygulanacak uygulama yöntemlerini gösterir belge,
7) Kullanılacak ürünlerin kimyasal grupları ve galenik şekilleri hakkında açıklama raporu,
8) Ekip sayısı ve ekip elemanlarının nitelikleri hakkında belge (beyan),
9) İşyerine ait veya kiralama suretiyle kullanıma uygun en az bir aracın tahsis, edildiğine dair araç ruhsat fotokopisi veya Müdürlükçe onaylı kira sözleşmesi (beyan)

4 İş Günü

7

Kamu Yataklı Tedavi Kurumları Şb.Özürlü sağlık kurulu rapor işlemleri1)   Özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği veya aslı,
2)   Dilekçe
3)   Vasi olarak tayın edilenlerden sulh hukuk hâkimliğinden alınan vasilik kararı

1 İş Günü

8

Kamu Yataklı Tedavi Kurumları Şb.Silah ruhsatı sağlık kurulu rapor işlemleriKurumun üst yazısı veya dilekçe ile farklı kararları içeren raporlar

1 İş Günü

9

Kamu Yataklı Tedavi Kurumları Şb.Sağlık kurulu rapor işlemleriKurumun üst yazı veya dilekçe ile farklı kararları içeren raporlar.

1 İş Günü

10

 Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri ŞubesiÖzel Sağlık Kuruluşlarıyla İlgili Ruhsat İşlemleri (Tıp Merkezi, Dal Merkezi, Poliklinik)Tıp Merkezlerinde Ruhsatname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler: 
1)    Matbu Başvuru Dilekçesi (Ek-1)
2)Tıp merkezleri için, Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi ve ön izne esas mimari proje 
3) Banka Dekontu: (2011 Yılı için belirlenen ücret tarifesi üzerinden)Uygunluk Belgesi: 429.00 TL (Bütün değişikliklerde yarısı alınır.)Polikliniklerde

Ruhsatname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler: 
1)   Matbu Başvuru Dilekçesi             (Ek-2)
2)   Banka Dekontu (2011 Yılı için belirlenen ücret tarifesi üzerinden)Uygunluk Belgesi: 215,00 TL (Bütün değişikliklerde yarısı alınır.)

6 İş Günü

11

Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri ŞubesiÖzel Sağlık Kuruluşlarıyla İlgili Ruhsat İşlemleri (Tıp Merkezi, Dal Merkezi, PoliklinikHekimler İçin İstenen Belgeler (Ruhsatlandırma, Değişiklik Ve Branş İlaveleri)
1) Matbu Başvuru Dilekçesi      
(Ek-4a)
(Ek-4b)
(Ek-4c)                                                                                                      Matbu Başvuru Dilekçesi       (Ek-4a) (Ek-4b) (Ek-4c)
Banka Dekontu (2011 yılı için belirlenen ücret tarifesi üzerinden)
2)Banka Dekontu (2011 yılı için belirlenen ücret tarifesi üzerinden) Çalışma Belgeleri ;
81.00 TL                                                                                                        Çalışma Belgeleri; 81.00TL                                                                                                        Çalışma Belgeleri;
81.00TL

3 İş Günü

12

Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri ŞubesiÖzel Sağlık Kuruluşlarıyla İlgili Ruhsat İşlemleri (Tıp Merkezi, Dal Merkezi, PoliklinikHekim Dışı Sağlık Personeli İçin İstenen Belgeler; (Ruhsatlandırma Ve Değişikliklerde)
1)   Matbu Başvur Dilekçesi   (Ek- 5a) (Ek-5b)
2)   Banka Dekontu (2011 yılı için belirlenen ücret tarifesi üzerinden)
Çalışma Belgeleri ; 81.00TL

3 İş Günü

13

Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri ŞubesiSağlık Kuruluşunun Ruhsatname İptal İşlemleri (Tıp Merkezi-Dal Merkezi-Poliklinik)Tıp Merkezi/Dal Merkezi Ve Poliklinik Uygunluk Belgesi/Cerrahi Müdahale/Eksimer Lazer Uygulama İzin Belgesi İptali İçin İstenecek Belgeler
1)    Matbu Başvuru Dilekçesi (Ek-8)
2)    Uygunluk Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi ve Çalışma Belgelerinin Asılları
3)    Kuruluşa ait Defterler4)    Branş, uygumla izin belgesi iptallerinde Banka dekontu  (2011 yılı için belirlenen ücret tarifesi üzerinden)
Uygunluk Belgesi; Tıp Merkezi,429:00TL,  Poliklinik;215,00 TL (bütün değişikliklerde yarısı alınır)

5 İş Günü

 “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.” Ancak her şube ile ilgili birinci derece sorumlu Şube Müdürü'dür. 
 İlk Müracaat Yeriİkinci Müracaat Yeri
Adı ve SoyadıDr.Halil KARADr. Seracettin ÇOM
Görev UnvanıSağlık Müdür Yardımcısıİl Sağlık Müdürü
AdresiAnkara İl Sağlık Müdürlüğü Bağdat Cad. No: 16 Macunköy/ANKARAAnkara İl Sağlık Müdürlüğü Bağdat Cad. No: 16 Macunköy/ANKARA
Telefon Numarası3859700 (Santral)3859700 (Santral)
Faks Numarası3859700 (Santral)3859700 (Santral)
E-posta adresi  
 

 

 
 

Tweet Okunma Sayısı : 28607           Sayfayı yazdır  

      Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı         
           BİMER'i Arıyorum Yasal Hakkımı Kullanıyorum  

ANASAYFA | ATATÜRK VE ANKARA | VALİLİK | YATIRIMLARIMIZ | ANKARA İL YÖNETİCİLERİ LİSTESİ |  EĞİTİM HER ENGELİ AŞAR |  ANKARA OKUYOR 
ANA KIZ OKULDAYIZ  | AVRUPA BİRLİĞİ | İLÇELERİMİZ | BAĞLANTILAR | ÇOCUK DOSTU ŞEHİR | İLETİŞİM | GİZLİLİK | KULLANIM KOŞULLARI | SİTE HARİTASI 

Adres : Ulus / ANKARA Tel : +90 312 306 66 66  
Faks : +90 312 306 66 70 E-Mail : bilgi@ankara.gov.tr

  Ankara Yemekleri             

T.C. ANKARA VALİLİĞİ @ Kurumsal İnternet Sitesi
Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Ankara Valiliği tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır.Her hakkı saklıdır. 2002-2014 ©